Inicijativa zagovara usvajanje pravilnika o jednakim pravima studentkinja i studenata, kako bi svi studenti, uključujući i one sa hendikepom, imali podjednak pristup objektima, prostorijama i literaturi, a kasnije i tržištu rada