Dobronamijeran čitalac je svaki čitalac koji ima neko predznanje o delu koje konzumira. Kao što prepoznaješ, na primer, format knjige koju držiš, da li je kvadratnog ili pravougaonog oblika. To je i pitanje opšte kulture, svest o kontekstu, objašnjava Bazdulj.